Taloustiede ja käytäntö – eri asioita?

Käymissäni keskusteluissa tuoreen EaaS-konseptimme ympärillä on toistunut useamman kerran sama kysymys siitä mitä käytännön hyötyä taloustieteestä (economics) ja siihen nojautuvasta konsultoinnista on? Asia ei ole uusi. Urani on kestänyt tässä vaiheessa jo hyvän matkaa yli 20 vuotta ja tämä teema on ollut tavalla tai toisella läsnä koko ajan. Yritän seuraavassa tiiviisti vetää yhteen sen mitä tarjottavaa taloustieteellä on yrityksen käytännön kehittämistyöhön. Aihepiiri on laaja ja asiat voidaan jäsennellä eri tavoin, mutta toimikoon tämä yhtenä yrityksenä esittää asia kansanomaisesti.

Mitä taloustiede on?

Taloustieteen lähtökohta ja keskeinen tutkimushaaste on viime kädessä se, että ihmisillä on rajattomat toiveet, mutta maailmassa resurssit ovat rajalliset. Taloustiede on viime kädessä teoria siitä miten ja mihin nojautuen ihmiset allokoivat rajalliset resurssit tuotannossa ja kulutuksessa sekä yksilöinä että kollektiivisesti. Koska resurssit ovat rajalliset, keskeistä on tuotannon ja vaihdannan tehokkuus sekä kannustimet ja mallit, jotka johtavat tehokkuuden maksimointiin.

Mitä yksittäinen yritys voi hyötyä?

Yksittäistä yritystä tai yrittäjää harvoin kiinnostaa maailmoja syleilevät pohdinnat rajallisista resursseista ja ihmisten preferensseistä, vaan konkreettiset joka päiväiset haasteet. Miten maksimoin yritykseni kasvun ja voitot, mikä viime kädessä samalla parantaa yritykseni elinkelpoisuutta pitkässä juoksussa?

Yhdistävä tekijä ovat kuitenkin edellä mainitut rajalliset resurssit. Yrityksen johto tekee päätöksensä maailmassa, jossa kaikkia resursseja on olemassa rajallisesti ja toisaalta jokaisella päätöksellä on vaihtoehtoiskustannus. Johdon työpöydällä voi olla esimerkiksi päätös siitä millä liiketoiminta-alueella toimitaan, mihin suuntaan tuotteita tulisi kehittää, mikä on optimaalinen tuotannon taso tai miten tuotteita tulisi markkinoida.

Käytännössä lähes kaikkia käytännön yritysjohtamisen osa-alueita voi lähestyä taloustieteen menetelmin ja teorioin. Usein toistuvia teemoja ovat mm.:

  • Riskianalyysit – Eri menetelmin kvantifioidaan päätöksiin liittyviä riskejä ja luodaan päätössääntöjä, joiden avulla riskiä voi hallita.
  • Tuotannon analyysi – Tyypillisesti mikrotaloustieteen tekniikoin analysoidaan tuotannon tehokkuutta, kustannuksia, skaalatuottoja tai esimerkiksi estimoidaan yrityksen kustannusfunktio. Näitä hyödynnetään tuotannon jatkokehittämiseksi ja voittojen maksimoimiseksi.
  • Hinnoitteluanalyysit – Jälleen mikrotaloustieteen tekniikoin analysoidaan ja optimoidaan hinnoittelupäätöksiä esimerkiksi hintadiskriminaation, siirtohinnoittelun tai tuotepaletin hinnoittelun optimoinnin näkökulmasta. Tässä yhteydessä voidaan laajemminkin liittää mukaan erilaisten markkinointitoimenpiteiden vaikutusten analyysi eri kuluttajaryhmissä, esimerkki mainitakseni.
  • Pääoman hankintaan liittyvät analyysit – Rahoitusteorian avulla optimoidaan yrityksen pääoman hankintaan liittyviä päätöksiä.

Taloustiedettä lähellä olevilla aloilla, kuten laskentatoimella, on oma roolinsa ja runsaasti sovelluksia käytännön työssä.

Miten hyödyt tuotetaan?

Taloustieteellinen konsultointi nojautuu vahvasti talousteoriaan sekä kvantitatiivisiin tekniikoihin, kuten regressioanalyysiin. Näiden avulla pyritään löytämään faktapohjaisia vastauksia siihen miten yrityksen johdon päätökset optimoidaan annettuna yrityksen tavoitteet ja rajallisten resurssien luomat rajoitteet. Tämä nojautuminen teoriapohjaan sekä tutkittuun, kvantitatiiviseen, tietoon erottaa taloustieteellisen konsultoinnin perinteisestä johdon konsultoinnista.

Ota yhteyttä