Arvioinnit

Arvioinnit ovat ennen kaikkea toiminnan ohjauksen ja kehittämisen välineitä. Arvioinnit voivat välittää tietoa ja ymmärrystä prosesseista sekä toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Vaikuttavuuslähtöisen arvioinnin lähtökohtana on toiminnan ja vaikuttavuusdynamiikan tarkastelu toiminnan tavoitteista lähtien. Palveluitamme ovat vaikuttavuustutkimukset, säädösehdotusten vaikutusten arviointi, strategia-analyysit sekä muutoksen ennakointi.

Erityisesti haluamme kehittää ex post-tyyppistä vaikuttavuusarviointia Suomessa. Toiminnan, hankkeen, ohjelman tai vastaavan vaikuttavuuden arviointi ei voi nojautua perinteiseen malliin kyselyihin ja haastatteluihin, mikäli olemme kiinnostuneita todellisista vaikutuksista. Luomme ja kehitämme kvantitatiivisia arviointimalleja ja tehokkainta tämä on, jos arviointimetodiikka ja -asetelma luodaan sisään toimintaan tai hankkeeseen.